Reklama

Trestné činy – studie

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Úvodem bych chtěla napsat, že se jedná odbornou praxi k maturitě.
Tato práce obsahuje seznámení s trestnou činností.

Co je to vlastně trestný čin?

Je to označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškodil, či ohrozil státní mocí chráněné zájmy.
Dělení TČ:

  • Přečiny – odnětí svobody do 5 let
  • Zločiny – odnětí svobody od 10 – 15 let

  • Zvlášť závažné činy – více než 15 let odnětí svobody.

TČ násilného charakteru

Násilná kriminalita je jedním z nejzávažnějších typů kriminality, jelikož pachatel útočí na základní hodnoty člověka, jako jsou – život, zdraví, svoboda. Veřejnost má tendenci mezi násilnou kriminalitu řadit krádeže, vloupání, žhářství apod., ale pojetí tohoto problému je daleko užší. Rozděluje se do mnoha skupin podle závažných typových znaků. Nejzávažnější je organizovaný zločin.
Pojem násilí není v českém trestním zákoníku nijak zvlášť definován. Jeho nejpoužívanější definice zní: „Záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu.“ 

Příkladem může být i loupežné přepadení a vydírání.

Formy násilí:

Fyzické násilí: to znamená úmyslné užití síly ke způsobení fyzické újmy, ublížení na zdraví, bolesti, ale i např. nadměrná omezení (poutání, přivazování, kdy oběť nemůže projevit jakýkoliv odpor k tomu, co jí je způsobováno.)
Psychické násilí: toto týrání spočívá v úmyslném způsobení psychické a emocionální újmy hrozbami, ponižováním apod.
K těmto formám se pojí i domácí násilí, které zahrnuje psychické i fyzické trýznění a je to vlastně stupňující se násilí partnerem, který toto násilí vykonává pro vlastní požitek, aby mohl člověka ovládat. Dále zde hraje roli sexuální násilí (zneužívání), které zahrnuje jakékoli sexuální aktivity, se kterými oběť nesouhlasí, nebo není schopna dát souhlas (omámena návykovou látkou, úderem, znehybněním,…)
Oběť po takovém násilí vykazuje emocionální úzkost (deprese, zoufalství, sebepoškozování atd.), PTSD, kdy často dochází k nočním můrám, strachu z různých podnětů (např. z věci, činnosti, která se jí pojí se zážitkem.) Oběť je často zmatená, citově otupělá a cítí nenávist. V nějakých případech oběť cítí chuť po pomstě a nic jiného. Nedokáže si představit následek.
Dokonce se může do svého trýznitele “zamilovat“, což se nazývá Stockholmský syndrom.

Statistika je pouze pro představu a jedná se pouze o nahlášené činy.


 

Trestná činnost majetkového charakteru:

Majetková TČ je prakticky nejrozšířenější část kriminality. Tvoří až dvě třetiny registrované kriminality nejen u nás, ale i v dalších vyspělých zemích. Je zaznamenána v zvláštní části zákona č. 40/2009 sb. Trestní zákoník. Ustanovení § 205 – 232.
Hlavní příčinou tohoto činu je obohacení sebe či jiných osob na úkor majetku cizího.

Patří sem: krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nemovitosti, podvod jako takový, ale i pojistný, úvěrový a dotační. Provozování nepoctivých her a sázek, lichva,… atd.

Krádež je nejčastějším činem, kterého se pachatel dopustil. Rozděluje se dle objektu na krádeže v bytech, kapesní krádeže, krádeží motorových vozidel, vloupáním do obchodů, restaurací apod. U krádeží vloupáním pachatel prakticky vždy spáchá další trestní čin a to nejčastěji porušování domovní svobody, poškození cizí věci a ublížení na zdraví. U krádeží má pachatel často i společníka, který mu v tomto TČ pomáhá. V mnoha případech u krádeží motorových vozidel, bývají často organizovány skupinami profesionálních pachatelů, kteří následně odcizená vozidla vyvážejí do zahraničí nebo rozebírají na součástky.

Kapesní krádež je častý TČ, kterého se pachatel dopustí. Předmětem tohoto druhu krádeže jsou peníze v hotovosti, kreditní karty, mobilní telefony či šeky. V České republice se stává pravidlem, že se na tyto krádeže hlavně specializují zahraniční gangy.
K těmto činům dochází hlavně v místech, kde je větší množství lidí (prostředky hromadné dopravy, sportovní či kulturní akce, obchody, koupaliště apod.) Jelikož se pachatel snáz ztratí v davu a může bez povšimnutí odejít.
Pravidelné jsou i krádeže vloupáním do domů, bytů či chat. Pachatelé si většinou předem vytipují nemovitost a nějaký čas ji pozorují, aby zjistili počet osob, které tak žijí, kdy odchází, kdy chodí spát atd. Nejčastějším odcizením bývají peníze, cennosti, elektronika, starožitnosti a v nějakých případech může dojít i ke krádeži domácího mazlíčka (zejména psa či kočky).

TČ v závislosti na drogách (drogová kriminalita)

Drogy se v České republice stále rozšiřují a ovlivňují mladou generaci, díky které se lépe začleňují do společnosti. Za drogu je ale považováno i kofein, alkohol, cigarety, léky apod. ale spíše bych se zaměřila na tvrdé drogy, které jsou člověku daleko nebezpečnější (tímto nechci podceňovat nebezpečí zmíněných drog, ale jsou daleko zákeřnější látky, kvůli kterým se lidé uchylují k závažným TČ.) Nejprve bych uvedla drogy jako takové. Jejich dělení apod.‘
Drogy byly využívané již v minulosti, tedy v neolitické době, což je cca 8 000 – 5 000 př. n. l. (hlavně tedy opiáty, kokain či hašiš.)
Drogy se dělí na MĚKKÉ (marihuana, kofein, hašiš,..) a TVRDÉ (heroin, crack, pervitin,..)

Jsou zde 3 hlavní typy:
Stimulanty: tato narkotika stimulují náš mozek a centrální nervovou soustavu (CNS). Často posilují naší psychoaktivitu a celkově smysly jsou citlivější. U každého člověka se tato látka projevuje různě.  Někteří mohou být po užití velice agresivní, jiní šťastní nebo v depresích. Většinou se tyto drogy užívají na večírcích díky tomu, že jim droga dodá dostatek sil a energie. Sem patří často užívaný a nebezpečný pervitin, který i CNS zvyšuje koncentraci dopaminu, serotoninu atd. Zřetelně ovlivňuje motoriku i psychické funkce. Užití vede k euforii, nechutenství, snižuje únavu atd. Po odeznění efektů, které tato droga způsobí (tzv. „dojezd“) dochází k vyčerpání a ke stavu, kdy mozek vyžaduje další dávku.
K tomuto patří i kokain u kterého účinek trvá až dvě hodiny a dodává vlastně stejný pocit, jako pervitin.

Halucinogeny:
Jsou to látky vyvolávající poruchy vnímání. Jde o přírodní nebo syntetické látky.
Užitím těchto drog se vydáváme na tzv. „cestu do říše divů“
Nejčastější drogou je LSD a houbičky, kdy jedinec po použití slyší hlasy, zvuky, má různé vize a vidí neskutečné barvy a tvary. Čas je též vnímán jinak, než jaký je (pomalejší x rychlejší.)
Většinou se jedinec cítí opravdu dobře, ale ne na každého má pozitivní vliv. Pokud by droga měla na jedince negativní účinek, může se stát, že to v něm zanechá dlouhodobé, ne-li doživotní následky v podobě duševní poruchy. Pokud ale drogu budete chtít užít, je ale důležité takovou drogu nebrat sám. Mít někoho u sebe, jelikož se také může stát, že jedinec uvěří tomu, že umí lítat a hupne ze střechy.

Tlumivé látky:
V medicíně se používají k tlumení silné bolesti, navození spánku či ke zklidnění při stavech úzkosti. Způsobují uvolnění, zklidnění a poměrně rychle na nich vzniká těžká fyzická závislost (abstinenční syndrom -> způsobí bolesti svalů a kloubů, pocení, zácpa atd.) Do této skupiny patří heroin, morfin, hypnotika.

Příčinou užívání drog je tedy touha uživatele objevovat nové věci a zahnat nudu. Drogou řeší různé problémy v rodině či v okolním světě, dodávají si sebevědomí a snaží se uniknout z reálného života nebo na sebe upozornit. Drogová závislost má dva stavy: psychický a fyzicky. Závislost se projevuje aktivním vyhledáváním drog (např. krádeže, kdy za získané peníze takto nelegálním způsobem si pořídí další drogu, kterou potřebují.)
Příznaky závislosti jsou: touha po dané látce, ztrácení zájmu o dřívější záliby, přátelé. Užívání látky i za předpokladu, že získají negativní účinek a zvyšování dávek. Drogová závislost je takový začarovaný kruh.
Prevence u drogové závislosti je primární, sekundární a terciální. Zkráceně je zde snaha k zamezení zvýšení závislosti na droze a snížení následků škod, které droga zavinila. Je důležité si uvědomit, co droga způsobila a jak nebezpečná je.

Kriminalita spojená s drogami:
Rozděluje se na primární a sekundární. Tato kriminalita se projevuje nejčastěji mezi sedmnáctým až třicátým rokem života.
Podle statistik muži více páchají TČ pod vlivem drog než ženy.
Primární: porušení drogové legislativy a souvisejících právních předpisů. Spadá sem: výroba, distribuce a jiné nakládání s omamnými látkami. Přechovávání látek pro vlastní potřebu, pěstování rostlin nebo hub a podněcování jiného k užívání návykové látky.
Pod vlivem drog jsou páchány TČ hlavně násilné, krádežné a loupežné. Je spojována s majetkovou, násilnou a mravnostní TČ. Pod vlivem alkoholu se jedinec dopouští nejvíce nějakého TČ.

Sekundární: trestná činnost je páchána za ziskem návykové látky ale i prostředku pro získání dalších potřeb (jídlo, pití). Závislí většinou trestnou činnost páchají pod vlivem té drogy nebo  již v průběhu abstinenčních příznaků, kdy uživatel nemyslí na nic jiného, než jak jeho drogu získat.

Česká republika je hlavním distributorem pervitinu a marihuany. Jinak jsme přepravní zemí pro doručení heroinu a kokainu (Blízký východ a Latinská Amerika.)
V roce 2019 bylo odhaleno 27 pěstíren konopí a 11 varen metamfetaminu
U nás máme ohledně tohoto Zákon č. 167/1998 sb. O návykových látkách

TČ mravnostního charakteru:

Tato trestná činnost lze chápat jako porušení určitého mravnostního kodexu, jenž z nás dělá plnoprávné příslušníky společnosti. Jde o trestné činy, které jsou vyjmenované v třetí hlavě zvláštní části trestního zákoníku (§ 185-193) – Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
Patří sem zejména:
Znásilnění, zneužití (možné též chápat jako využití závislosti druhé osoby), sexuální nátlak, soulož mezi příbuznými, kuplířství, šíření pornografie, dětská pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem atd.

Znásilnění:

Znásilnění je jedním z nejzávažnějších trestných činů a zpravidla výrazně zasahuje fyzický ale zejména psychický stav oběti. Je to čin, kdy pachatel donutí oběť násilím nebo pohrůžkou jiné těžké újmy k pohlavnímu styku, nebo k takovému činu zneužije bezbrannou oběť. Ze statistik vyplývá, že nejčastěji k tomuto činu dochází v rodinném, partnerském, přátelském či pracovním vztahu, než když se pachatel a oběť neznají.
Za znásilnění se považuje jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby (stejného či jiného pohlaví). Jde například o soulož, anální styk, orální pohlavní styk, donucení k masturbaci, kdy pachatel donutí oběť, aby ho rukou uspokojila nebo aby jí on vkládal věci či prsty do vagíny.
Donucení jiného k pohlavnímu styku se rozumí překonání vážně míněného odporu nebo podlehnutí při beznaději.
Za bezbrannost se považuje stav oběti, ve kterém není vzhledem k okolnostem schopna klást odpor jeho jednání. Což znamená, pokud je oběť v mdlobách, pod silným vlivem alkoholu (drog, léků,…), osoby tělesně či duševně postižené, děti či staré osoby. Též se tím rozumí, pokud oběť spí anebo pokud ji strach paralyzuje.  Pachatel může dostat až osmnáct let, záleží jen na závažnosti provinění.
Až deset let = pachatel spáchá čin:
a) na dítěti
b) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží
c) se zbraní.
Až dvanáct let =
a) na dítěti
b) na osobě, jenž je na místě, kde je omezována osobní svoboda (ochranné léčení, ve výkonu vazby, zabezpečovací detence apod.)
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví
Až osmnáct let = kdy pachatel způsobí smrt

Mnoho lidí tvrdí, že si žena za znásilnění může sama. Byla málo oděná, nebránila se či flirtovala s pachatelem. Není to pravda. Nezáleží na tom, co má žena na sobě, může to být přesně naopak. Vyzývavě oblečená energická žena, může pro pachatele vypadat tak, že si to jen tak nenechá líbit a bude se bránit. Jde o to, že je oběť pouze jen na špatném místě ve špatnou dobu. 

Kuplířství:

„Kdo jiného přiměje, najme, zláká, zjedná nebo svede k provozování prostituce, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 4 roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“
Kuplířství je trestný čin, který spočívá v tom, že pachatel svede jinou osobu k provozování prostituce.

Soulož mezi příbuznými (incest):

Definice incestu je: sexuální styk mezi jedinci tak blízce příbuznými, že je mezi nimi proto vyloučené legální manželství.
Toto protiprávní jednání zahrnuje nejen pokrevně příbuzné, ale také nevlastní rodiče či nevlastní sourozence.
V historii tato činnost byla v určitých kulturách běžná, zvláště ale mezi příslušníky vyšší společnosti. Naštěstí již zákon takovéto jednání zakazuje a považuje ho za nepřístupné.
Nejznámějším člověkem, kterého mohu použít jako příklad, je Josef Fritzl.

Jestliže se dostanete do situace, kdy budete oběť sexuálního napadení někde na veřejném místě, a útočník Vás povalí na zem či Vás jinak znehybní, chraňte si zejména obličej a hlavu, jelikož to jsou nejzranitelnější místa. Tomu, co přijde, nelze zabránit, pokud nebudete mít alespoň kapku štěstí a někdo váš křik neuslyší. Zní to špatně, ale nebraňte se, pokud si svou obranou nejste úplně jistí, můžete útočníka akorát rozzuřit. Navíc se vysílíte pohyby, které v mnoha případech ani nezaberou. Snad jediná pomoc je křik a jen křik.
Jestliže dojde k situaci, kdy Vám útočník strčí jazyk do pusy, nasajte vší silou jazyk a kousněte. Nejen kousnout, ale pořádně se zakousnout a trhnout hlavou. U útočníka nastane v tu chvíli velký šok a masivní krvácení, kdy máte šanci utéct.

TČ v potravinové výrobě (potravinová bezpečnost):

Tuto problematiku definuje Zákon č. 178/2002 sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Tento zákon zpracovává předpisy Evropské unie a upravuje povinnosti výrobce, dovozce, prodejce a distributora. Upravuje státní dozor nad dodržováním povinností, které vyplývají z tohoto zákona a předpisů EU.

Provozovatel potravinářského podniku je povinen zejména dodržovat jakost potravin a dodržovat ve všech fázích výroby, balení (jen v materiálu, jenž neznehodnotní potravinu), krájení atd. potravin hygienické požadavky, podmínky přepravy, uchovávání a manipulace s potravinami. Provozovatel je povinen uvádět informace, které musí uvést.
Na trh je zakázáno uvádět potraviny:
– s prošlým datem použitelnosti
– klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem
– neznámého původu
– ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím právním předpisem
– překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené v souladu s atomovým zákonem

Tabákové výrobky:

Výrobky uváděné na trh, nesmějí obsahovat zakázané látky, které jsou stanovené prováděcím právním předpisem. Zakazuje se uvádět na trh tabák, který je určený k orálnímu použití a uvádět na trh cigarety s charakteristickou příchutí (cigarety s ovocnou příchutí, byly zakázány myslím, že v roce 2013).

 

Všeobecné příčiny ve všech TČ jsou rozdělené do tří skupin:

– Psychologické
– Biologické
– Sociální

Nebo-li: Prostředí, výchova, dědičnost.
Nejprve bych ale vysvětlila, jak takový mozek a psychika funguje. S tím, že člověk pochopí, co se děje a proč se to děje, lze snáz vysvětlit a pochopit příčiny TČ.
Psychika se rozvijí činností – učení, práce, hra (zájem).
Obsahově se dělí na dvě části:
Větší = což je nevědomá část (podvědomí), kterou se zabýval Freud a definoval to jako to, co nedokážeme vysvětlit a neuvědomujeme si (př. sny, city.)
Menší = část vědomá. Zde je prožívání a vnitřní vědomé zážitky.
Osobnost je vlastně souhrn procesů, vlastností, stavů, návyků a postojů. Vlivem zkušeností, výchovy, biologických a sociálních faktorů se osobnost mění.

Výstižná definice determinace psychiky zní: „Bez zdravého mozku není zdravá psychika.“

Správný vývoj dítěte začíná v rodině. Samozřejmě v tomto vývoji hrají roli i vrozené predispozice, ale vždy záleží na tom, zda se projeví či nikoliv a zda se následně snaží léčit, pokud se nějaké negativum projeví. Začneme ale u rodiny. Pokud dítě nemá dostatečně důslednou výchovu, nedostatek náklonnosti, pozornosti apod. neosvojí si chování, které je pro společnost v normě. Proto například mnoho sériových vrahů v minulosti pochází ze špatné rodiny, které zanechaly na jedinci trauma, se kterým se nedokázal vypořádat. Takový člověk následně reaguje situacím nepřiměřeně. Tudíž jedná impulsivně, bez zábran a je zaměřený pouze na uspokojení vlastních potřeb. Samozřejmě že i dítě, které má v rodině vše, co je třeba, se dopouští TČ, ale daleko méně, než dítě, které má špatně zázemí v rodině. V tomto případě hraje roli již zmíněné vrozené vlastnosti a ty, které si dítě osvojí během života (škola, přátelé, média apod.) Jedinec se chce ztotožnit se svými vzory či si chce zasloužit své místo ve skupině přátel. Dle toho se jeho chování, názory apod. budují.  I u zdravého jedince může nastat výrazně stresová situace, kdy není schopen danou situaci psychicky zvládnout nebo vyřešit svůj problém.

Nejčastějším projevem násilí je výbuch nahromaděné frustrace. Například hněv nebo strach je vlastně vrozenou reakcí na určitou překážku, kterou jedinec řeší po svém, jak nejlépe umí.

 629 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat

Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 3,382 zobrazení celkem,  2,602 zobrazení dnes

Číst více »
Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 3,383 zobrazení celkem,  2,603 zobrazení dnes

Číst více »