Reklama

HOSPODAŘENÍ STÁTU

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Dnešní článek bude delší, ale o to zajímavější čtení. Podíváme se na úlohu soudů a prokuratury, jak je zakotvena v návrhu nové Ústavy a nový přístup České národní banky při stabilizování naší měny a dozvíme se o zcela ojedinělém  způsobu hospodaření státu a přerozdělování výsledků hospodaření státu občanům.

 

HLAVA  13

Článek 1 – Státní banka

1) Státní banka, zřízena touto Ústavou, je správcem majetku občanů i státu ve smyslu hodnoty měny. Za tímto účelem stát zřizuje svou vlastní měnu.

Komentář: (Navrhuje se zásadní změna, vyvázání ze závislosti na nadnárodních bankách a stanovení jasné primární povinnosti spravovat státní majetek občanů, zde budou asi všichni banksteři i pochybovači ryčet jako protržení, protože to odřízne všechna chapadla mezinárodních banskterů, kteří budou muset přistoupit na primární zájem našeho státu a spokojit se s kompromisem, o penězovodech našich mafiánů ani nemluvě, více se zatím šířit nebudeme, státní banka je státu, stát je občanů. Vertikální pohyb peněz, což znamená odvádění státního bohatství ven ze státu, musí skončit. Základ suverénního státu je horizontální tok, kdy peníze cirkulují primárně na lokální a státní úrovni).

2) Státní banka je povinna s plnou odpovědností osob, které ji spravují, hospodařit s povinností dobrého hospodáře. Znehodnocení měny je přímé i nepřímé poškozením hodnoty majetku občanů, případně třetích osob, movitého hmotného, nehmotného i nemovitého a je nepřípustné.

Komentář: (státní správa je nástrojem sloužícím občanům, zneužití není dovoleno).

3) Za tímto účelem je Státní banka povinna udržovat stabilní hodnoty státní měny a vykonávat dozor nad vším, co by mohlo státní měnu poškodit změnou hodnoty do záporné i kladné výše.

Komentář: (Nezbytně nutný prvek pro stabilizaci státu).

 4) Státní banka smí za účelem naplnění svých povinností z Ústavy přijímat taková opatření, aby k případnému znehodnocení nedošlo, zejména potom bez prodlení podáním trestního oznámení Policii na pachatele poškození měny, která je povinna bez prodlení takový stav řešit.

Komentář: (Ochrana majetku občanů ve smyslu měnové hodnoty je primární, nezbytně nutná).

5) Státní banka přiděluje všem orgánům státu rozpočet, se kterým smí tyto orgány hospodařit a to vždy pouze v kladném poměru z příjmům státu.

Komentář: (základní neporušitelná zásada).

6) Přebytek příjmů státu smí Státní banka poskytnout jako úvěr státu na investice ve prospěch občanů a občanům republiky. Úrok z takové půjčky nesmí překročit 2% ročně a výběr úroků je považován za státní příjmy.

Komentář: (Občanské výhody).

7) Státní banka poskytuje veřejným bankovním domům licenci a úvěr k předmětu jejich činnosti v měně této republiky a za tímto účelem směňuje cizí měny. Cizí měna i jiný zastupující způsob použití jsou na území České republiky zakázány. Použití cizí měny nebo zastupujícího způsobu je možné pouze prostřednictvím Státní banky a porušení tohoto ustanovení je trestným činem.

Komentář: (volný obchod není cílem porušit, jen ale pod kontrolou státu a státní banky proti spekulativním penězovodům banksterů).

8) Státní měnou je určena česká koruna, se stabilní nominální hodnotou určenou Českou státní bankou. Poškození této měny je trestné jako porušení Ústavy podle trestního zákona.

 

HLAVA 14

Článek 1 – Soudy a prokuratury

 1) Česká republika pro ochranu občanů a této Ústavy zřizuje Soudy a Prokuratury České republiky

 1.  okresní soud a prokuratura
 2.  zemský soud a prokuratura
 3.  nejvyšší soud a prokuratura
 4. odvolací soud a prokuratura
 5. ombudsman
 6. prezident republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2) Soudce, prokurátory a ombudsmana do funkce navrhuje ministr spravedlnosti. Soudce jmenuje nebo odvolává prezident republiky.

3) Pokud soudce neplní své povinnosti, pokud mu byl 5x zrušen rozsudek pro nedostatky v soudním řízení jeho vinou, nesprávně rozhodl, bude neprodleně odvolán ze své funkce prezidentem republiky. Pokud porušil Ústavu bude souběžně trestně stíhán.

4) Ústava nařizuje plnou odpovědnost soudce za jakákoliv chybná či podjatá rozhodnutí, který soudce učiní, ať již z nedbalosti, neznalosti, osobního podjetí nebo v zájmu třetí osoby a to jak hmotnou, tak trestní.

5) Funkce soudce a prokurátora je Ústavou postavena jako autorita, která smí precedentně rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a určit rozsudek i když se shledá, že souzený čin není obsažen nebo je nepřesně obsažen v zákonu a smí určit takový trest, aby trest byl účinný k nápravě souzeného a primární podstata spravedlnosti i ochrana občanů a Ústavy byla naplněna.

6) V případě, že by mohlo dojít k porušení podstaty a principů obecně uznávaného pojetí spravedlnosti, soudce musí vydat precedentní rozhodnutí i proti znění litery zákona, došlo-li by k zjevně a morálně nespravedlivému rozsudku.

7) Takové rozhodnutí je následně automaticky podnětem k úpravě příslušných zákonů a k předložení v nejbližším možném občanském referendu, které zabezpečí ministr spravedlnosti, jako návrh srozumitelně podle podmínek Ústavního znění referenda.

8) Okresní soudce a prokurátor řeší všechny soudy spadající mu do regionální oblasti.

9) Zemský soudce a prokurátor řeší všechny soudy s dopadem na celé území republiky nebo čin spáchaný ve 2 a více okresech.

10) Nejvyšší soud a prokurátor řeší rozhodčím soudem pro soudy okresní a zemské. Soudí ve složení senátu 3 soudců. Odvolací soud posuzuje celý případ znovu, vydává rozhodnutí, zda byl rozsudek oprávněný nebo neoprávněný a buď potvrzuje nebo znovu rozhoduje celý případ. Zúčastněné strany se smí odvolat k Odvolacímu soudu.

11) Odvolací soud a prokurátor projedná celý případ znovu a buď potvrdí původní rozsudek, nebo vydá rozsudek vlastní.

12) Všechny strany se smí odvolat k ombudsmanovi, který posoudí celý případ a rozhodne, zda došlo k pochybení v zákonech, nedostatku zákona a primárně posoudí podstatu zachování spravedlnosti v projednávané věci. Pokud zjistí, že došlo k jakémukoliv omylu, nedostatku, nedostatku zákona či posuzování, pochybení či omylu, zastaví účinnost rozsudku a postoupí k projednání prezidentovi republiky k rozhodnutí o zastavení soudního řízení, nařízení znovu projednání soudního řízení nebo změně rozsudku.

Článek 2 – Statut soudu a prokuratury

1) Soudci a prokurátorovi je uložena vysoká hmotná, trestní i morální odpovědnost. Má za úkol dodržet primární podstatu spravedlnosti, kterou chrání občany, stát a vytváří morální a společenskou hodnotu a kvalitu občanského státu. K tomu je mu udělena vysoká pravomoc vykládat a posuzovat spravedlnost, zákony i postih z rozsudku vyplývající, tak, aby plnil společenskou funkci, ke které je soudní řízení určeno a činit rozhodnutí, kterými smí zákona užít tak, aby morální spravedlnosti bylo činěno na prvním místě.

 2) Ústava ukládá státu soudce a prokurátory ohodnotit takovým příjmem, který je dostatečný na zabezpečení jeho života a rodiny v důstojné míře, zabezpečit mu bezpečí jeho a jeho rodiny bez prodlení a překážek a všechny předpoklady k výkonu jeho funkce.

3) Poruší-li soudce nebo prokurátor své poslání, bude naopak potrestán v takové míře dvojnásobně, než občan, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost ve vztahu k jeho míře pravomoci a postavení.

 

HLAVA 15

Článek 1 – Statut státního majetku

Státní majetek měnový, movitý, nemovitý i duševní je vlastnictvím občanů České republiky.

Jakékoliv poškození státního majetku ve prospěch sebe, jiné osoby nebo cizí moci, úmyslně, spolupachatelstvím, přímým i nepřímým podílnictvím, zneužitím postavení nebo informace, zpronevěrou, obohacováním nebo pletichami ve svůj nebo cizí prospěch včetně cizí moci na úkor státu a státního majetku je trestné. Takový čin je nepromlčitelný a nepodléhá žádné imunitě.

Článek 2 – Státní rozpočet

Státní majetek měnový, movitý, nemovitý i duševní je vlastnictvím občanů České republiky.

Jakékoliv poškození státního majetku ve prospěch sebe, jiné osoby nebo cizí moci, úmyslně, spolupachatelstvím, přímým i nepřímým podílnictvím, zneužitím postavení nebo informace, zpronevěrou, obohacováním nebo pletichami ve svůj nebo cizí prospěch včetně cizí moci na úkor státu a státního majetku je trestné. Takový čin je nepromlčitelný a nepodléhá žádné imunitě.

1) Státu je uloženo získávat příjmy, způsobem uloženým mu Ústavou, vyšší, než jsou náklady vynaložené na stát a vynakládat náklady nižší než jsou příjmy.

Dozor nad touto činností a uvolňování prostředků provádí Státní banka České republiky.

2) Vyúčtování státního rozpočtu provádí Státní banka České republiky a provádí se za kalendářní rok od prvního dne k poslednímu dni v roce a musí být provedeno a zveřejněno nejdéle k 31.1. následujícího roku.

3) Přebytek státního rozpočtu je státní rezervou České republiky a smí s ním být naloženo přerozdělením hodnoty občanům rovným dílem přímou platbou nebo snížením občanské daně na příští rok, jako půjčka státu na rozvoj a investice nebo půjčka občanům s maximální možnou úrokovou sazbou 2% ročně.

Komentář: (Přímá kladná účast občanů na státním zisku z rozpočtu vrácením peněz podílu občana na tomto zisku. Občanům se vrací přebytek a zisk státu. Podstatou je náhrada občanské mzdy aktivním podílem na zisku, kdy výsledky vychází, že občan zaplatí na daních méně, než dostane vráceno od státu, protože do vrácení se započítává podíl na přímém výdělku státu. Nepodmíněný příjem, jak je dnes diskutován, je sice slibný pro občany, ale jen zdánlivě, protože nejde ze skutečného zisku, ale z bankovních zdrojů banksterů a machinací s rozpočty, kdy se rozpočet krátí a tedy vytváří z občana otroka neustále zadluženého touto cestou. Vracení státních zisků jde oproti tomu ze ziskových zdrojů státu, dluh tedy nevzniká, nevzniká ani krácení rozpočtu).

4) Dotace a jiné způsoby znevýhodňování jedněch občanů nebo právnických osob vůči druhým a přijmutí dotace nebo jiného zvýhodnění je zakázáno všem státním institucím, fyzickým a právnickým osobám.

Komentář: (zásadní podmínka pro zachování rovnosti před zákonem i v podmínkách svobodného podnikání a obchodu).

5) Daně a příjmy státu musí být vynaloženy pouze k účelům, ke kterým byly vybrány. Nikdo nesmí vynaložit či zneužít daně nebo příjmy státu k jiným účelům. Změny užití mohou být navrženy, ale musí být schváleny výhradně občanským referendem. Jedinou výjimkou je užití v případě válečného konfliktu, ohrožení země nebo ohrožení občanů České republiky a to teprve tehdy, budou-li vyčerpány státní rezervy. K takovému kroku je nutné souhlasu prezidenta republiky a parlamentu jednomyslně.

 

Článek 3 – Občanský účet

Česká státní banka zřizuje a vede zdarma každému občanu vznikem občanství chráněný osobní občanský účet, na kterém se evidují výdaje občana pro stát a příjmy občana od státu. Tento účet je veřejný, kdokoliv si může účet transparentně prohlédnout a žádat vysvětlení nesrovnalostí.

Každý občan se zavazuje mít přehled o svém občanském účtu. Za občany mladší 18 let a občany nesvéprávné jedná jeho zákonný zástupce. Za osoby nemohoucí jedná jeho pověřený nebo zákonný zástupce. Stav účtu se dědí podle platného občanského zákoníku České republiky a dědictví se převádí na občanský účet zákonných dědiců na příkaz notáře včetně potřebných listinných příloh.

Komentář: (Tento nástroj zabezpečuje občana před exekucemi pod státem stanovené existenční minimu, je nedotknutelný. Předpokládané minimum státem garantované je zhruba ve výši 3x větší kupní síly než v současné době, tedy odpovídající částce dnes zhruba ve výši 35.000,- Kč, pro všechny občany od narození až do úmrtí. Při stabilní měně by hodnota měla zůstat zachována.) Řeší komplexně jedním způsobem problematiku exekucí, odstraňuje všechny křivdy a likvidaci občana exekucemi, včetně jeho rodin, dětí, schopnosti vychovat a udržet rodinu. Ochrana občana, rodiny, jako základu státu má přednost před exekucí a jejich dopady). Exekuce by měly být dále v lidštějších pravidlech a jen v rozsahu nad státem stanovené minimum).
(Velmi zjednodušeně, obchodním a podnikatelským subjektům tento stav vytváří tržní prostředí se stabilní, k současným poměrům 3x vyšší objem možného obchodu a oživení trhu v rovnici spotřebitelská sféra od novorozeněte až po úmrtí se 3x zvyšuje = nejméně 3x se zvyšuje tržní obrat v součtu za všechny komodity + další navýšení o nárůsty příjmů spotřebitelů při výkonu přidané hodnoty (práci), která je odhadována na 6-ti násobek současného reálného stavu.

 

Článek 4 – Příjmy státu do rozpočtu

Nadále se počítá pouze s těmito daněmi. Ostatní se ruší. Daní se pouze příjmy, odčítání výdajů se ruší, důvodem je zamezení penězovodů kohokoliv manipulacemi s odpočty daní, daň z DPH se ruší.

1) Daň Občanská – 5%

 1. a) Občanskou daň ve výši vyměřené Státní bankou ČR na kalendářní rok, za služby státu, hradí každý občan České republiky. Závazek začíná dnem vzniku občanství a končí dnem zániku občanství. Občanství vzniká dnem narození nebo dnem přijetí občanství a zaniká odebráním občanství, odmítnutím občanství nebo úmrtím. Poměrná část daně se vypočítává uceleně na kalendářní měsíc. Dále se daňová povinnost nedělí.
 2. b) Výši daně vyměřuje Česká státní banka a schvaluje ji prezident republiky. Výměr výšky občanské daně na kalendářní rok nesmí být vyšší, než je zákonem stanovená minimální mzda na jeden měsíc. Každému občanovi je vyměřena stejná výše daně.
 3. c) Česká státní banka strhne z každého občanského účtu občanskou daň vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce na daný kalendářní měsíc. Pokud občan nemá na svém občanském účtu dostatek prostředků, strhne se občanská daň do záporného stavu a Česká státní banka zajistí správní řízení za účelem vyrovnání dluhu.

Stát poskytuje všem občanům občanský důchod, ze kterých stát daň nebo platby státu strhne.

Platbou státu se rozumí, kromě daní, též jiné platby, než daň občana vůči státu, které mohou nastat, vrácení přeplatku, placené služby státu, o které občan požádal. Stát nesmí užít žádným jednostranným způsobem vnucování plateb občanovi, které občan mimo rámec Ústavou zakotvených povinností nechce a nepožádal o ně.

2) Daň z příjmu – 10%

 1. a) Kdokoliv, fyzická nebo právnická osoba, občan, cizinec nebo migrant, na území České republiky prodá nebo poskytne služby či práci nebo k prodeji předá nebo získá zboží, movitý, nemovitý nebo nehmotný majetek, je povinen státu přiznat jedinou daň z příjmu a to ve výši 10% z hodnoty a to vždy do 15 dne každého kalendářního měsíce za měsíc přecházející podáním daňového přiznání s osobními údaji, údajem o výši přijmu a údajem výše daně podle stanovené sazby. Pokud tak neučiní a bude následně zjištěno, že přiznání neprovedl z nedbalosti, úmyslně nebo zatajil příjmy nebo jejich část, bude trestně odpovědný podle trestního zákona, trestný čin daňového úniku.
 2. b) Na základě daňového přiznání zašle plátce platbu nejdéle do 15. dne následujícího měsíce na svůj občanský účet. Pokud daň neuhradí z nedbalosti nebo úmyslně nebo částku určenou pro daň spotřebuje na něco jiného a zpronevěří, bude trestně odpovědný podle trestního zákona, trestní čin daňového úniku.
 3. c) měsíce na daný kalendářní měsíc. Pokud občan nemá na svém občanském účtu dostatek prostředků, strhne se občanská daň do záporného stavu a Česká státní banka zajistí správní řízení za účelem vyrovnání dluhu.

3) Daň mimořádná

 1. a) Mimořádná daň smí být vypsána jen z velice závažných důvodů, maximálně 1x ročně a maximálně ve výši poloviny daně občanské a pouze tehdy, pokud byly vyčerpány rezervy státního rozpočtu na daný rok a rezerva České státní banky. O vypsání mimořádné daně rozhoduje prezident republiky. Za velice vážné důvody se považuje ohrožení občanů na zdraví a majetku, ohrožení funkce a činnosti státu nebo katastrofa nebo živelná pohroma velkého rozsahu nebo podporu měny na odstranění rizika inflace. Při vážné hrozbě války a ve válečném stavu není mimořádná daň omezena.
 2. b) Zálohu ve výši mimořádné daně celkem provede Česká státní banka na účet státního rozpočtu a to neprodleně do 1 hodiny po jejím vyhlášení ze svých zdrojů. Výběr daně provede prostřednictvím všech občanských účtů v nejkratším možném termínu a doplní použité rezervy.

4) Příjmy státu z hospodářské činnosti

1) Stát je povinen vykonávat výdělečnou hospodářskou činnost ve prospěch občanů tohoto státu.

Komentář: (Zabezpečuje kladný stav státního rozpočtu a přebytek státního rozpočtu pro vrácení zisku občanům přímým způsobem na občanský účet a částí na státní rezervy na ochranu měny a zlepšování životních podmínek. Ve výsledku se počítá s tím, že občan dostane významnou měrou zpět na svůj chráněný účet více ,než zaplatil na daních). Mnoho bude těch, kdo budou pochybovat, ale tento stav lze za určitých a nijak složitých podmínek dosáhnout. Bude se pouze muset sáhnout nadnárodním penězovodům na kohoutek skutečných daňových a měnových úniků. Tento stát i majetek je občanů, ne vysavače do národních důchodů našich 1200 let známých sousedů- paní Merkelové, na podporu svých Turků, muslimů a cizí moci jménem Evropská Unie).

2) Stát je tuto činnost povinen provozovat se ziskem. Ztrátová hospodářská činnost není přípustná.

3) Výnosy ze státní hospodářské činnosti jsou převáděny 50% do státního rozpočtu, komodity -volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu, a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.

5) Příjmy státu z evidence patentů a ochranných známek

1) Příjmy státu z prodeje movitého majetku jdou do státního rozpočtu, komodity – volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu a občanům.

2) Movitým majetkem státu se rozumí jakýkoliv movitý majetek státu hmotný, nehmotný v majetku státu a služby poskytované státem mimo Ústavní rámec bezplatných povinností státu.

3) Příjmy z prodeje movitého majetku jsou převáděny 50% do státního rozpočtu, komodity – volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.

6) Příjmy státu z prodeje nemovitého majetku státu do státní rezervy mimo státní rozpočet

1) Příjmy státu z prodeje nemovitého majetku jdou do státní rezervy Státní banky

2) Státní banka nakládá se státní rezervou tak, jak ukládá Ústava

7) Příjmy státu z evidence patentů a ochranných známek

1) Stát vede patentový úřad a eviduje patenty. Za evidenci a právní ochranu registrovaného patentu účtuje cenu.

2) Příjmy z patentů jsou převáděny 50% do státního rozpočtu a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.

8) Příjmy státu z licencí a patentů ve vlastnictví a správě státu

1) Práva ke strategicky významné oblasti obchodu a služeb, které tvoří jednu z primárních podstat společného národního majetku a oporu měny, jsou majetkem občanů a stát je spravuje v zájmu občanů.

2) Za tímto účelem stát pronajímá provozovatelům licence za roční licenční poplatek, který se odvádí do státního rozpočtu poměrnou částí měsíčně.

3) Tento výnos stát rozděluje 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející a 50% do státního rozpočtu.

4) Státem licencované významné oblasti obchodu a služeb ve státním majetku občanů jsou:

 1. a) zbrojní průmysl
 2. b) import
 3. c) radio-telekomunikační služby
 4. d) komerční sdělovací prostředky
 5. e) reklamní služby
 6. f) těžební průmysl
 7. g) elektřina a distribuce
 8. h) plyn a distribuce
 9. i) vodní toky, zdroje a těžba, využití a distribuce
 10. j) paliva
 11. k) státní lesy, pozemky a nemovitosti
 12. l) správa státního majetku
 13. m) bankovní a finanční sektor
 14. n) advokacie
 15. p) stavebnictví
 16. q) specifikované zemědělství k zajištění soběstačnosti státu
 17. r) tabákový průmysl
 18. s) výroba a prodej alkoholu
 19. t) zbrojní průmysl

Komentář: (tento seznam komodit je prozatímní, bude pečlivě diskutován, pokud má někdo zájem k tomuto nebo i celým blokům připomínkovat, je vřele vítán do veřejné diskuse).

9) Příjmy státu do státní rezervy

1) Přímý příjem z prodeje nemovitého majetku státu

2) 50% přebytku kladné části státního rozpočtu

 

Článek 5 – Výdaje státu

1) Výdaje ze státního rozpočtu musí být vynaloženy k těm účelům, pro které byly příjmy a daně do rozpočtu vybrány a zajištěny a musí být použity výhradně podle níže uvedeného určení:

 1. a) xxx
 2. b) xxx
 3. c) xxx (bude doplněno)

 

Tímto jsme se dostali k závěru aktuální verze návrhu nové Ústavy. Připomínám, že se jedná o návrh, takže  tento dokument bude ještě dopracován do verze, která bude moci být Občanským parlamentem schválena. Z Ústavy dále vychází občanský zákoník, který podrobně rozvádí jednotlivé aspekty a právní normy celého spektra občanského života. Nebojte tomu už se tak podrobně věnovat nebudeme ;-)

Jednak tento dokument ještě čeká na dotvoření a taky si myslím, že v dobře nastaveném spravedlivém státu s tím občan až tak často do styku nepřijde. Důležité bylo seznámit se s představou budoucího fungování státu.

Příště se začneme probírat jednotlivými body navrhovaných reforem státu: elektřina a voda, občanský důchod, revize restitucí  a privatizace, atd …

 Volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště; 4.8. 2021

 536 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat