Odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy!

Odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy!
Zítra 27.7.2020 má Vláda podat do Parlamentu mnoho bodů, kde až nakonec zařadila návrh na ratifikaci Instanbulské úmluvy Parlamentem.
Podporujeme návrh hnutí „tradiční-rodina“ v odmítání zařadit to k projednávání a odmítání ratifikace.
Takový krok parlamentu byl zločinný stejně jako Vlády.
„V této úmluvě jsou problémy, které neschvalujeme. Např. je to otázka pohlaví, nebo otázka sexuální orientace.
Existují také další záležitosti, ale tyto dva jsou koncepty, které hrají do plánů LGBT a okrajových prvků a mají hlubší návazný význam, pro likvidaci všeho, díky čemuž zde dnes jsme a za těmito koncepty se ukrývají!
Úloha muže ve společnosti je stejně důležitá jako úloha ženy. Přesto jsou úlohy obou pohlaví rozdílné a nezaměnitelné a především nenahraditelné. Zásadně odmítáme tvrzení, že násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji, jak je uvedeno v Preambuli Istanbulské úmluvy.
Toto tvrzení platí pro země třetího světa, kde velkou roli hrají například náboženské a s tím spojené výchovné aspekty, nelze jím ale celoplošně stigmatizovat společnost v civilizovaných a plně vyvinutých zemích, do kterých se řadí i Česká republika. Dnes jsou poměry sil mezi muži a ženami téměř vyrovnány, ženy přejaly za posledních třicet let mnoho úloh mužů. Jediný nepoměr, který je dán ženám a mužům biologicky, je tělesná stavba. Bez tohoto nepoměru by naše existence nebyla možná.
CITACE:
v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27).
Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření.
Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku (srov. Mulieris dignitatem 6).
Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

OSLOVTE SVÉ POLITIKY“, KTERÉ TŘEBA JEŠTĚ SLEPĚ PODPORUJETE, ŽE SI NEPŘEJE TUTO ZRŮDNOST VŮBEC PŘIPOUŠTĚT, K JEDNÁNÍ A UŽ VŮBEC K JEJÍ RATIFIKACI!

Podpořte petici! ZDE 

Česká republika má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací zabývajících se tímto tématem, což potvrzují organizace ze Slovenska.
Odsuzujeme všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporujeme rovnost příležitostí pro muže i ženy, nicméně Istanbulská úmluva kromě důrazu na rovnost mužů a žen obsahuje i prvky genderové ideologie a zdaleka tak přesahuje trestněprávní rovinu.
Je lží, že bez této úmluvy stoupnou útoky na ženy atd.. Je to falešná propaganda, která má daleko hlubší význam.

Zároveň přidávám link na na naše Občanské rádio! ZDE 

Prosím sdílejte náš Občanský týdeník i naše rádio ZDE!

284 total views, 1 views today

Reklama
Insert Ads Here